Lokale regler

1) Hindringer Steiner i bunker, gule og røde avstandstaker (150 og 100 meter) samt veivisningskilt på fairway er flyttbare hindringer (regel 15-2). All annen banemerking og staker samt bunkerforsterkninger er uflyttbare hindringer (regel 16-1) med rett til fritak.

2) Droppsone på hull 5 og 14 Som tilleggsalternativ til reglene for sidevannshinder, kan man ved spill på hull 5 og 14 benytte markert droppsone med ett straffeslag. Ball som ligger innenfor grønne staker skal anses som mistet (regel 18-2), men ny ball kan også spilles fra droppsone.

3) Unormale grunnforhold/GUR Lokk til hullkopp på puttegreen er å betrakte som unormalt grunnforhold med rett til fritak. På annen grunn under reparasjon merket med spilleforbud må det tas fritak (regel 16-1).

Straff for brudd på lokale regler: Slagspill – To slag Matchspill – Tapt hull

Banemerking: Out of bounds (OOB): Ved utslag fra hull 3 og 12 er fairway på hhv. hull 4 og 13 OOB. Drivingrange er OOB merket med hvite staker Grunn under reparasjon (GUR): Blå staker og/eller hvite linjer malt på bakken GUR med spilleforbud: Blå staker med hvit topp Sidevannhinder: Røde staker på hull 5 og 14 samt hull 9 og 18 Grønne staker: Ferdselsforbud av hensyn til miljøet ved hull 5 og 14

150 meters merke: Gule staker på begge sider av fairway samt lokk på fairway 100 meters merke: Røde staker på begge sider av fairway samt lokk på fairway Avstand fra staker er målt til forkant av green.

Dersom baneforholdene tilsier dette, kan komitéen innføre midlertidige vinterregler med «ballplassering på fairway, men ikke nærmere hull eller green». Dette kunngjøres gjennom påskrift på scorekort og anbefalt ordlyd i «Forslag lokale regler 2019» (04.04.19) fra Norsk golfforbund gjelder tilsvarende (E-3, kort versjon).